De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

 

 

Verlofaanvraag 

 

 

Sinds de herziening van de Leerplichtwet zijn de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet meer mogelijk. De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een beroep gedaan kan worden op vrijstelling van geregeld schoolbezoek, te weten:
 
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden.
Hierbij valt te denken aan:
   wettelijke verplichtingen;
verhuizing;
bijwonen huwelijk;
ernstige ziekte familieleden;
overlijden familieleden;
jubilea;
verplichtingen in verband met godsdienst of levensovertuiging.
 
Vakantieverlof.
  Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan men eenmaal per schooljaar verlof krijgen voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag voor extra vakantieverlof een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat:
de aanvraag twee maanden vooraf bij de schoolleiding moet worden ingediend;
de verlofperiode ten hoogste tien dagen mag bedragen;
de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.

 

 

Algemene toelichting
Van belang is te weten dat het verlof in alle gevallen schriftelijk bij de directeur moet worden aangevraagd.
In sommige gevallen is daarbij goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente vereist.

Voor de verlofaanvraag kunt u een formulier op school vragen of hier downloaden

Aanvraag vakantie en verlof 2021-2022.pdf