De Wheele
De school die het kind in de leerling ziet

Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen over (beleids)zaken, die voor school, kinderen, leerkrachten en/of ouders van belang zijn. De gesprekspartner van de MR is Hans Mulder, de directeur van onze school. Onze MR bestaat uit zes leden, waarvan er drie uit de personeelsgeleding zijn gekozen en drie uit de oudergeleding. Leden zitten telkens voor vier jaar in de MR.

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Daarnaast mag de MR altijd onderwerpen op de agenda plaatsen die zij voor de ontwikkeling van de school van belang acht. De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan & de schoolgids, de schoolprestatie's, nieuwe onderwijskundige zaken, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid, de groepsgrootte & klassenindeling, de website, de verkeerssituatie en allerlei andere (beleidsmatige) ontwikkelingen op onze school.

Samenstelling MR

Oudervertegenwoordiging Personeelsvertegenwoordiging
•  Raymond Bartelink (voorzitter) •  Ines Frowijn
•  Gijs Engbers •  Anouk Vos
•  Christian Bruggeman (lid GMR) •  Hanneke van Ofwegen (lid GMR)

Informatie van de MR

Via de Info probeert de MR u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de MR. Daarnaast worden de notulen van de vergaderingen opgehangen op de daarvoor bestemde plekken binnen onze school. 
De MR-leden zijn altijd bereid om u nader te informeren over de zaken waar de MR zich mee bezig houdt of namens u punten onder de aandacht te brengen die u relevant acht voor de ontwikkeling van de school. Daartoe kunt u altijd contact met één van de MR-leden opnemen of bent u van harte welkom op de vergaderingen. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Namens de MR zijn Christian Bruggeman en Hanneke van Ofwegen afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting KOMT. De GMR bespreekt zaken die van belang zijn voor alle scholen van de Stichting KOMT en overlegt daarover met de algemeen directeur van de Stichting KOMT, de heer Frank Konings. 

Documenten

Ledenlijst MR: Ledenlijst MR 2015-2016
Jaarplanning MR: Jaarplanning MR de Wheele 2015-2016
Werkwijze MR en speerpunten '15-'16: MR werkwijze 2015-2016
Jaarverslag MR '14-'15: volgt z.s.m.