Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen over (beleids)zaken, die voor school, kinderen, leerkrachten en/of ouders van belang zijn. De gesprekspartner van de MR is Annet Kempers, de directeur van onze school. Onze MR bestaat momenteel uit zes leden, waarvan er drie uit de personeelsgeleding zijn gekozen en drie uit de oudergeleding. Leden zitten telkens voor vier jaar in de MR.

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Daarnaast mag de MR altijd onderwerpen op de agenda plaatsen die zij voor de ontwikkeling van de school van belang acht. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan & de schoolgids, de schoolprestaties, nieuwe onderwijskundige zaken, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid, de groepsgrootte & klassenindeling, de website, de verkeerssituatie en allerlei andere (beleidsmatige) ontwikkelingen op onze school.
 

Samenstelling MR

Oudervertegenwoordiging / Personeelsvertegenwoordiging

  • Marinka Hamstra
  • Jan Hekelaar (Voorzitter)
  • Gijs Engbers
  • Amanda Baan
  • Carlijn Wissink
  • Daniëlle Franken
     

Informatie van de MR

Via de Info probeert de MR u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de MR. Daarnaast worden de notulen van de vergaderingen opgehangen op de daarvoor bestemde plekken binnen onze school.
De MR-leden zijn altijd bereid om u nader te informeren over de zaken waar de MR zich mee bezig houdt of namens u punten onder de aandacht te brengen die u relevant acht voor de ontwikkeling van de school. Daartoe kunt u altijd contact met één van de MR-leden opnemen of bent u van harte welkom op de vergaderingen.


Jaarverslag van de MR:

Jaarverslag MR 2022-2023